Start

AKTUALNOŚCI

MISJA RUCHU

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły. Tworzymy forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce.

Zamierzamy:

 • działać na rzecz odpartyjnienia polityki edukacyjnej
 • pobudzać debatę publiczną i otwartą wymianę poglądów oraz informacji o wyzwaniach, sukcesach i problemach polskiej oświaty
 • tworzyć i upowszechniać wysokie standardy debaty o edukacji
 • mobilizować obywateli do szerokiego udziału w debatach i decyzjach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym
 • formułować i monitorować rozwiązania prawne dotyczące edukacji.

Chcemy także działać na rzecz wypełnienia społecznie wypracowanych postulatów „Porozumienia dla Edukacji”.

 • monitorujemy zmiany w zakresie prawa oświatowego
 • informujemy o konsekwencjach monitorowanych zmian
 • popularyzujemy dobre praktyki pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wspieramy obywatelki i obywateli w działaniach na rzecz lepszej edukacji

My, ludzie i organizacje zrzeszone w ruchu Obywatele dla Edukacji, działamy:

 • W NAJLEPSZEJ WIERZE, dla dobra polskiej edukacji;
 • PONADPARTYJNIE, czyli nie kierujemy się interesami żadnej partii ani władz;
 • KONSENSUALNIE, czyli szanujemy nawzajem swoje poglądy i próbujemy osiągnąć kompromis w otwartej dyskusji;
 • SOLIDARNIE, czyli w miarę możliwości i sił wspieramy się i sobie pomagamy;
 • JAWNIE, czyli tak, aby wszyscy mieli dostęp do informacji o działaniach podejmowanych przez innych członków OdE;
 • SPRAWNIE, czyli nie podważamy przyjętych wcześniej w dyskusji stanowisk i decyzji;
 • WE WSPÓŁPRACY, czyli dzielimy się pracą i zadaniami.

APEL O PONADPARTYJNOŚĆ

Polską racją stanu jest tworzenie polityki edukacyjnej w perspektywie wieloletniej, ponad podziałami partyjnymi, we współpracy z obywatelami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Taka współpraca jest w stanie zapewnić trwały, stabilny rozwój i dobrą jakość edukacji w polskich szkołach.

Zwracamy się do wszystkich partii politycznych: porozumcie się i zorganizujcie wspólnie ponadpartyjną konferencję na temat stanu i przyszłości edukacji szkolnej. Tego rodzaju spotkanie poprzemy i jesteśmy gotowi wziąć w nim aktywny udział. Sejm jest bardzo dobrym miejscem do debaty o oświacie, pod warunkiem, że będzie to spotkanie wszystkich partii z przedstawicielami różnorodnych organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Przez dwa lata działania ruchu angażowaliśmy się w działania mające na celu poprawę funkcjonowania polskiej edukacji. Wzięliśmy udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym dot, „reformy sześciolatkowej”, w pracach Zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany w MEN, organizowaliśmy „Debaty Gwiaździste” na sześciu uczelniach w Polsce, poświęcone omówieniu zjawiska biurokracji w szkole, przygotowaliśmy „Raport Obywatelski – społeczne podsumowanie debat o edukacji”, tworzyliśmy opinie merytoryczne do Ustawy o systemie oświaty, obecność na komisjach sejmowych, współorganizowaliśmy protesty nauczycieli i rodziców przeciwko wprowadzeniu reformy.

OBYWATELI DLA EDUKACJI WSPIERAJĄ

00_logo
fie mala szkola logo