Najważniejsze działania

Przez dwa lata działania ruchu angażowaliśmy się w działania mające na celu poprawę funkcjonowania polskiej edukacji. Wzięliśmy udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym dot, „reformy sześciolatkowej”, w pracach Zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany w MEN, organizowaliśmy „Debaty Gwiaździste” na sześciu uczelniach w Polsce, poświęcone omówieniu zjawiska biurokracji w szkole, przygotowaliśmy „Raport Obywatelski – społeczne podsumowanie debat o edukacji”, tworzyliśmy opinie merytoryczne do Ustawy o systemie oświaty, obecność na komisjach sejmowych, współorganizowaliśmy protesty nauczycieli i rodziców przeciwko wprowadzeniu reformy.


2015
październik – zawiązuje się grupa inicjatywna Obywatele dla Edukacji. Opracowujemy dokument Porozumienie dla Edukacji. Treścią są postulaty społeczne, wypracowane w trakcie trzymiesięcznej debaty publicznej prowadzonej na forum internetowym III Kongresu Edukacji i na otwartych sesjach Kongresu (zapis debat dostępny na http://kongres.ibe.edu.pl/index.php/materialy);

grudzień – powstaje Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji. W odpowiedzi na projekt zmiany ustawy dotyczącej m.in. wieku obowiązku szkolnego oraz sposobu wyboru i kompetencji kuratorów oświaty, opracowujemy i publikujemy „Stanowisko Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji wobec projektu ustawy z dnia 4 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2016
styczeń – bierzemy udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym dotyczącym tzw. „reformy sześciolatkowej”. Po odrzuceniu wniosku o wysłuchanie publiczne przed procedowaniem projektu ustawy, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji zorganizowała alternatywne wydarzenie w celu umożliwienia wszystkim chętnym zaprezentowania stanowiska. Gospodarzem „Wysłuchania” był Uniwersytet Warszawski. Na bazie kolegialnych dyskusji uzgadniamy treść dokumentu założycielskiego, zawierającego naszą misję i zasady działania. Zgodnie z przyjętą zasadą działania na rzecz edukacji ponad wszelkimi podziałami, szczególnie wynikającymi z strategii partyjnych, opracowujemy „Apel do wszystkich partii o współpracę w dziedzinie oświaty”. Apel zostaje przesłany do wszystkich posłów i senatorów RP

marzec – maj – bierzemy udział w pracach Zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany w MEN i tzw. „debatach ministerialnych”. Podjęcie tego zobowiązania pozwala nam zaświadczyć, że ich organizacja nie spełniała większość kryteriów konsultacji społecznych. Publicznie prostujemy terminologię Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą „Debat”. Sporządzamy i upowszechniamy własne zapisy debat, w których braliśmy udział.

maj – lipiec – realizując przyjęte w dokumencie założycielskim zadanie stymulowania debat publicznych na tematy oświatowe, organizujemy I edycję Debat Gwiaździstych na trzech uczelniach w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański i Dolnośląska Szkoła Wyższa). Są one poświęcone omówieniu zjawiska biurokracji w szkole. W czerwcu publikujemy Raport o biurokracji. Zostaje on przesłany do uczestniczących uczelni, do posłów RP, do MEN oraz do Prezydenta RP. Bierzemy udział w komisjach sejmowych dotyczących oświaty (m.in. ds. szkolnictwa zawodowego, wysłuchanie raportu minister edukacji narodowej

czerwiec – wspólnie z Urzędem Miasta Warszawy organizujemy Warszawskie Forum Oświatowe, na którym m.in. uczestnicy omawiają perspektywy dotyczące systemu oświaty i analizują potencjalne zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian w organizacji struktury oświaty. Organizujemy Raport Obywatelski – społeczne podsumowanie debat o edukacji. Wydarzenie to jest reakcją na szeroko zakrojoną kampanię propagandową opartą na tzw. Debatach Dobrej Zmiany, prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponieważ działania MEN nie są wolne od przekłamań i manipulacji, chcemy publicznie przedstawić stan rzeczy. Gospodarzem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Raport odbywa się w obecności min. Zalewskiej, która przedstawia oficjalne stanowisko wobec przedstawionych argumentów;

lipiec – na naszej stronie internetowej na Facebook’u inicjujemy kampanię informacyjną o potencjalnych zagrożeniach w wyniku wprowadzania proponowanych zmian w oświacie; kampania jest skierowana do rodziców, którzy wraz ze swoimi dziećmi będą ponosić ciężar negatywnych konsekwencji „dobrej zmiany”

wrzesień – angażujemy się w prace inicjujące koalicję Nie dla chaosu w szkole. Bierzemy czynny udział w publicznej i medialnej debacie nad projektem zmian w Prawie Oświatowym. Bierzemy także udział w komisjach sejmowych, na których zgłaszamy wnioski odnoszące się do proponowanej reformy oświaty.

październik – wspólnie z Urzędem Miasta Warszawy organizujemy Warszawskie Forum Oświatowe, kontynuując debatę w środowisku rodziców. W trybie konsultacji społecznych publikujemy opinie merytoryczne do Ustawy o systemie oświaty

listopad – współorganizujemy protesty nauczycieli i rodziców przeciwko wprowadzeniu reformy, bierzemy czynny udział m.in. w protestach nauczycieli w dniu 14 października na Placu Bankowym, pikiecie pod Sejmem w dniu 15 listopada, ogólnopolskiej demonstracji nauczycieli i środowisk rodzicielskich i społecznych w dniu 22 listopada. Podpisujemy Petycję skierowaną do prezydenta RP

grudzień – organizujemy II edycję debat gwiaździstych poświęconych kwestiom edukacji na uczelniach. Tym razem usiłujemy w trybie dyskusji dokończyć zdanie „Dobra szkoła to…”; niebawem ukaże się raport zawierający analizę zgłaszanych postulatów. Bierzemy udział w konferencji zorganizowanej 12 grudnia przez ZGW i ZMP, stanowiącej wyraz protesty środowisk samorządowych wobec projektu reformy oświatowej. Nie ograniczamy się do krytyki: przedstawiamy stanowisko, które m.in. zawiera propozycje takich zmian w oświacie, które nie wymagają reorganizacji jej struktury, a znacząco podnoszą jakość jej funkcjonowania. 19 grudnia współorganizujemy pikietę pod Pałacem Prezydenckim, wzywając Prezydenta RP do odrzucenia projektu zmian w ustawie oświatowej.

2017
styczeń – po ukazaniu się projektów nowych podstaw programowych, w ramach konsultacji społecznych opracowujemy opinie merytoryczne do kilku z nich. Deklarujemy nasze wsparcie dla oddolnie organizującego się ruchu rodziców, którzy kontynuują protesty przeciw wejściu w życie reformy edukacji: zapewniamy konsultacje eksperckie i opracowujemy broszurę informacyjną, zawierającą zarówno wyjaśnienie argumentów przeciw wprowadzanym zmianom, jak i konstruktywne propozycje alternatywnych działań, które bez burzenia systemu mogą pozytywnie wpływać na jakość systemu edukacji