Eksperci

Anna Dzierzgowska – Nauczycielka, feministka. Współzałożycielka Społecznego Monitora Edukacji: www.monitor.edu.pl. Uczy historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im Jacka Kuronia w Warszawie. Współautorka raportów dotyczących edukacji i materiałów edukacyjnych, przygotowywanych przez Społeczny Monitor Edukacji i Fundację Feminoteka, w tym: A. Dzierzgowska, E. Rutkowska, „Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny”, A. Dzierzgowska, „Edukacja i płeć: ostatnie 20 lat”, w: „Raport: kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji: 1989-2009”, A. Dzierzgowska, „Białe plamy w edukacji”, w: „Białe plamy na mapie równości płci”.

Zofia Grudzińska życie zawodowe zaczęła jako filmowiec, ale po kilkuletnim pobycie w Anglii, gdzie pracowała jako wykładowca realizacji dźwięku w szkole filmowej, zamieszkała na Mazurach i pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w pobliskiej szkole, stosując podejście „autonomii ucznia”.Jest też psychologiem, prowadzi terapię krótkoterminową. Mieszka na wsi, ma mini-schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jest współzałożycielką i koordynatorką Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji 

Iga Kazimierczyk – pedagog, nauczycielka mianowana, trenerka, koordynatorka programów edukacyjnych. Prezeska Fundacji „Przestrzeń dla edukacji”, prowadzi zajęcia dla studentów na Wydziale Pedagogicznym UW. Zajmuje się monitorowaniem zmian w oświacie pod kątem włączania w nie różnych grup interesariuszy – rodziców, uczniów, nauczycieli. Prowadzi punkt dziennego opiekuna „Drejdel” w Warszawie. Specjalizuje się w edukacji żłobkowej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Alina Kozińska-BałdygaMagister archeologii, abiturientka organizacji i zarządzania UW, ukończyła Szkołę Nauk Społecznych IFIS PAN i liczne szkolenia z obszaru organizacji pozarządowych i edukacji m.in. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i filozofowania z dziećmi wg metody Mattiew Lippmana. W 1989 roku założyła szkołę społeczną dla swojej córki. Następnie uznała, iż aby mieć demokratyczne państwo musimy mieć demokratyczną szkołę uczącą bycia obywatelem. Zmieniła zawód, odeszła z Instytutu Archeologii PAN do oświaty. Uczyła w liceach etyki i historii oraz w Kolegium Nauczycielskim o organizacjach pozarządowych.  Była dyrektorką szkoły wiejskiej prowadzonej przez stowarzyszenie, uratowanej z jej pomocą przed likwidacją. Współorganizatorka Forów Inicjatyw Oświatowych. Zarządza Federacją Inicjatyw Oświatowych. Jest wiceprezydentką Związku Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA i wiceprezesem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ATRIUM.

Teresa Ogrodzińska – z wykształcenia polonistka, z przekonania społeczniczka. Przed ‘89 r. dziennikarka, redaktorka i krytyczka zajmująca się teatrem lalek, po ’89 r.  – działaczka organizacji pozarządowych: współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Szczególnie ważny jest dla niej  powszechny dostęp do edukacji dla najmłodszych dzieci. Jest współautorką rozwiązań, m.in.: upowszechniających edukację przedszkolną, diagnozujących potrzeby rodzin z małymi dziećmi,  wspierających kompetencje rodzicielskie. Należy do zespołu społecznych doradców Rzecznika Praw Dziecka , jest członkinią ruchu „Obywatele dla edukacji”.

Agnieszka Olszewska – Pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta dziecięcy, edukator, trener metody Transforming Communication oraz praktyk NLP. Dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Warszawie. Propagatorka i entuzjastka pedagogiki alternatywnej. Pasjonatka nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w wychowaniu i nauczaniu. W edukacji najważniejszy dla niej obszar to relacje, komunikacja, kreatywność i budowanie zespołu.  Członek Zarządu Fundacji EduTank.

Alicja Pacewicz – Współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą, nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Aktywiści Prezydencji”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. W 2011 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.

Elżbieta Piotrowska – Gromniak –  założycielka i prezeska Stowarzyszenia ”Rodzice w Edukacji” i liderka środowisk rodzicielskich w Polsce. Wieloletnia Członkini Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia  Rodziców (EPA). Współpracuje z Komisją Europejską, pracowała jako ekspert w: Radzie Rodziców przy min K. Hall, Forum Rodziców przy min. K. Szumilas oraz w Zespole d/s Strategii przy min. J. Kluzik – Rostkowskiej. Pomysłodawczyni  i organizatorka cyklu konferencji i warsztatów dla rodziców –  „Szkoła Partnerska”, „Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców”, „doWiadówki”. Autorka artykułów i materiałów szkoleniowych dla rodziców, propagatorka  idei partnerstwa w edukacji i uspołecznienia polskiej szkoły. Twórczyni Partnerstwa i Fundacji Edukacja na NOWO, autorka projektów: „Pociąg do Matematyki” i „Matematyka w Kolorach LEGO” Wraz z zespołem prowadzi stronę dla nauczycieli www.edukacjananowo.pl  oraz dl rodziców www.rodzicewedukacji.pl Współzałożycielka Fundacji „Edukacja dla przyszłości”.

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek – Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, autorka licznych artykułów z dziedziny edukacji,  coach, mentor, trener-szkoleniowiec nauczycieli, kadry edukacyjnej i pracowników oświaty. Działaczka społeczna i pozarządowa. Niezłomna kreatorka inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji. Twórczyni i moderatorka wielu lingwistycznych projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za swą pracę oraz zaangażowanie w promowanie jakości edukacji na wszystkich jej szczeblach. Obecnie kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich. Skarbnik PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum i gimnazjum.

Barbara Janina Sochal – pedagog, specjalistka z zakresu wychowania plastycznego i resocjalizacji,  posiada uprawnienia edukatorskie zarządzania oświatą i praw dziecka w szkole (europejski program TERM) oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym mierzenia jakości pracy szkół i placówek. Była wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (lata 1998-2007), gdzie zajmowała się m.in. edukacją kulturalną i pozaszkolną, współpracą międzynarodową młodzieży, prawami człowieka – dziecka oraz profilaktyką, w tym wykluczeniem społecznym i wyrównywaniem szans edukacyjnych (życiowych) młodych ludzi. Do końca 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od 2011 roku jest Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Elżbieta Tołwińska-Królikowska – pedagożka, prezeska Zarządu Fundacji Innowacyjnych „Mała Szkoła” (od XII 2016), pedagożka szkolna i nauczycielka WoS w warszawskiej Integracyjnej Szkole Podstawowej im. R.Wallenberga (1992-98), specjalistka ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli w CODN (1998-2006); członkini zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych (2006-16). Edukatorka, autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych m. in. ”Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (2009-2013), krajowa koordynatorka w międzynarodowym programie „Szkoły Aktywne w Społeczności”, autorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. Fanka Małych Szkół – małych, wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia i Małych Przedszkoli, silnego powiązania edukacji ze środowiskiem lokalnym, aktywnej edukacji obywatelskiej, metody projektów i oceniania kształtującego jako narzędzi przekazania uczniom odpowiedzialności za uczenie się, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przez kontakt z przyrodą.

Irena Wóycicka – z wykształcenia ekonomistka, całe życie zawodowe poświęciła polityce społecznej. Współpracowała z KOR-em, była współzałożycielka i redaktorka podziemnego dwutygodnika „Robotnik”. Od czasu powstania pierwszej Solidarności była ekspertka związku ds. społecznych i z jego ramienia brała udział w obradach Okrągłego Stołu. W pracy badawczej zajmowała się problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, równością płci, godzeniem ról zawodowych i rodzinnych oraz systemami zabezpieczenia społecznego. Jest autorką ponad 100 publikacji w obszarze polityki społecznej. Była doradcą a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej w początkowym okresie transformacji ustrojowej a następnie sekretarzem stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W latach 2004-2010 była też ekspertem Komisji Europejskiej ds. ubóstwa i wykluczenia społecznego.