Szkolny Regulamin Prac Domowych

W SP 56 w Szczecinie w opracowanie regulaminu włożono dużo pracy. Zasady zadawania prac domowych są dostępne na stronie internetowej:

 1. Praca domowa ma określone cele:
 • dydaktyczne:

– powtórzenie nowo wprowadzonego materiału

– utrwalenie przyswojonego materiału

– rozwijanie zdolności twórczych uczniów

– zaspokojenie i pobudzenie zainteresowań uczniów

– rozwój sprawności uczenia się

 • wychowawcze:

– kształtowanie systematyczności i odpowiedzialności

– rozwijanie inicjatywy i kreatywności

– pobudzanie do aktywności

– wzbudzanie pozytywnego stosunku do nauki

– kształtowanie samodzielności w działaniu i myśleniu.

 1. Prace domowe powinny mieć różnorodną i urozmaiconą formę, np.:
 • ćwiczeń i zadań
 • przygotowania i wykorzystania określonych materiałów
 • przeprowadzania wywiadów
 • obserwacji środowiska
 • poznawania tekstów kultury
 • czytania lektur, artykułów, tekstów z podręcznika
 • oglądania programów tematycznych
 • projektów przygotowywanych w grupach projektowych
 • zadań polegających na wykorzystywaniu zasobów internetu
 • prezentacji
 • wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • recytacji.
 1. Nie zadaje się prac domowych z takich przedmiotów jak: plastyka, technika, informatyka, religia, EDB z wyjątkiem prac dodatkowych oraz ćwiczeń praktycznych.
 2. Praca domowa powinna być zintegrowana z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć i może wykraczać poza treści i wymagania zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Najważniejszym celem prac domowych powinno być utrwalanie wiedzy
  oraz doskonalenie umiejętności bezpośrednio związanych z ostatnimi tematami lekcji.
 4. Biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz indywidualne możliwości uczniów, prace domowe należy różnicować pod względem stopnia trudności, ilości zadań, a także terminu ich wykonania.
 5. Poziom trudności zadań zadawanych do domu nie powinien przekraczać poziomu trudności zadań rozwiązywanych na lekcji z wyjątkiem zadań dla chętnych.
 6. Polecenia powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały.
 7. Zlecając pracę domową, należy unikać zagadnień nieporuszanych wcześniej w czasie lekcji, za wyjątkiem lektur zadawanych z wyprzedzeniem oraz przyniesienia materiałów służących wprowadzaniu nowych treści metodami aktywizującymi.
 8. Przy zadawaniu pracy domowej trzeba uwzględnić czas konieczny do jej wykonania.

Z lekcji na lekcję mogą być zadawane ćwiczenia, których czas wykonania nie przekracza 30 minut. Natomiast projekty, przygotowanie recytacji, albumów, prowadzenie obserwacji, dłuższe formy wypowiedzi pisemnych, czytanie lektur wymagają dłuższego okresu realizacji. Należy wówczas konkretnie ustalić datę ukończenia i prezentacji takiego zadania.

 1. Liczba zadań długoterminowych przewidzianych do wykonania w danym tygodniu powinna wynosić:
 2. 1 zadanie z jednego przedmiotu
 3. maksymalnie 3 zadania ze wszystkich przedmiotów.
 4. Informacje o pracach domowych wymagających dłuższego przygotowania nauczyciel powinien zapisywać w dzienniku elektronicznym w zakładce prace domowe (temat pracy oraz termin jej realizacji).
 5. Nauczyciel, zadając pracę domową, powinien sprawdzić, czy uczeń ją wykonał.
 6. Oceniana praca domowa powinna być omówiona i skomentowana – należy wskazać błędy i braki, omówić różne możliwości realizacji danego zadania.
 7. Sposoby kontroli prac domowych mogą być następujące:
 • zaprezentowanie w klasie sposobu realizacji i wyników zadania,
 • odczytanie i omówienie pracy,
 • zebranie i sprawdzenie prac przez nauczyciela.
 1. Sposoby oceny prac domowych uwzględnione są w przedmiotowych zasadach ocenienia i mogą mieć formę:
 • komentarza nauczyciela,
 • oceny szkolnej,
 • znaku plus, minus.
 1. Nie wszyscy uczniowie muszą mieć ocenioną każdą pracę domową.
 2. Prace domowe nie mogą być zadawane:
 • z piątku na poniedziałek, wyjątek stanowią ćwiczenia, których czas wykonania nie przekracza 15 minut,
 • na ferie świąteczne i zimowe oraz wakacje, wyjątek stanowią lektury zadawane z wyprzedzeniem.