Otwarta narada w SP 103

W Szkole Podstawowej nr 103 – jednej z kilkunastu warszawskich szkół, które zgłosiły się do programu pilotażowego Biura Edukacji i WCIES – odbyła się otwarta narada o zasadach zadawania prac domowych.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele rozmawiali o tym, czemu powinny służyć prace domowe i co zmienić, by były motywujące i użyteczne dla dzieci i nastolatków.


„Zadania są głównie po to, by wiedza zdobyta w szkole została utrwalona, a uczeń mógł ją potem wykorzystać w życiu” – tak otworzyła debatę dyrektor Danuta Kozakiewicz. Dyskutanci  podzielili się następnie na kilka grup i rozeszli do sal lekcyjnych. Zespołowe burze mózgów i dyskusje o bardziej szczegółowych zasadach doprowadziły do kilkunastu wspólnych ustaleń, które będą dalej doprecyzowane. Oto fragment wstępnych ustalenia rady pedagogicznej po naradzie:

 

Oto fragment wstępnych ustaleń rady pedagogicznej (przeprowadzonej po debacie i uwzględniającej jej wnioski):

Klasy IV-VIII 

– Praca domowa ma być ciekawa, angażująca, mogąca pokazać ich zainteresowania, kreatywne i twórcze;
– Powinna mieć zróżnicowaną formę (przygotowanie i wykorzystanie określonych materiałów, przeprowadzanie wywiadów, obserwacje środowiska, poznawanie tekstów kultury, czytanie lektur, artykułów, tekstów popularno-naukowych, oglądanie programów tematycznych, wykonywanie zadań stanowiących element projektu, wykonywanie zadań polegających na wykorzystaniu zasobów Internetu, prace z wykorzystaniem smartfonów i komputerów, przygotowywanie prezentacji, przygotowywanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, rozwiązywanie zadań, rozwiązywanie quizów, przygotowywanie recytacji i inne);
– Rezygnacja z odtwórczych prac pisemnych (np. przepisywanie podręcznika);
– Jak najczęściej dajemy uczniom wybór, w jakiej formie chcą zrobić pracę domową; jesteśmy
elastyczni;
– Praca domowa może być tylko ze zrealizowanego materiału; nie może zastępować lekcji;
– Nie zadajemy obowiązkowych prac domowych z następujących przedmiotów: plastyka, technika, muzyka, informatyka, religia, wf;
– Za brak prac domowych stawiamy minus. Nie wystawiamy negatywnych ocen za zrobioną pracę domową;
– Każda praca musi być omówiona;
– Jak najwięcej prac dla chętnych;
– Praca musi być zindywidualizowana i dostosowana do możliwości uczniów;
– Bardziej prace długoterminowe niż na następną lekcję;
– Nie zadajemy na dłuższe przerwy (ferie, święta) i na weekendy (z piątku na poniedziałek)
– Prace nie mogą być oderwane od życia, mają uczyć praktycznych umiejętności, być w korelacji ze współczesnym światem i umożliwiać korzystanie z różnorodnych źródeł;
– Praca domowa z jednego przedmiotu z lekcji na lekcję ma zajmować maksymalnie 10 minut (z wyjątkiem przedmiotów egzaminacyjnych);
– Przed zadaniem pracy domowej zapoznajemy się z kalendarzem danej klasy;
– W klasach ósmych nie zadajemy prac domowych w okresie 3 miesięcy przed egzaminem (za
wyjątkiem przedmiotów egzaminacyjnych);

Warszawa, 24 stycznia 2020 r.