Ważny głos w sprawie przedszkoli

Dobra edukacja przedszkolna najskuteczniej warunkuje wyrównanie szans edukacyjnych dziecka. O zmianę formuły finansowania przedszkoli upomina się Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Federacja Inicjatyw Oświatowych (organizacja członkowska naszego Ruchu) energicznie występuje o poparcie dla żądania restrukturyzacji finansowania edukacji przedszkolnej. Obecna forma dofinansowania samorządów to dotacja – państwo ma prawo określić sposób dysponowania, niekoniecznie zbieżny z potrzebami lokalnymi, poza tym nie jest ona zagwarantowana prawnie, w odróżnieniu od subwencji. Zmiana formy dofinansowania miałaby pozytywny wpływ na rozwój sieci przedszkolnej na terenach wiejskich, gdzie – w porównaniu z miastami – mniej dzieci korzysta z dobrego startu edukacyjnego.

 

Poniżej list, który Zarząd FIO wystosował do uczestników XIX Kongresu Gmin Wiejskich.

 

Warszawa, 19 września 2019

 

Uczestnicy XIX Kongresu Gmin Wiejskich

na ręce Zarządu ZGW RP

 

Zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych występuje w imieniu swoich członków zajmujących się edukacją małych dzieci. Prosimy Uczestników XIX Kongresu Gmin Wiejskich, odbywającego się w dniach 18-19 września w miejscowości Ossa, o  włączenie do wniosków pokongresowych zgłaszanych do Rządu RP wniosku o wprowadzenie subwencji oświatowej na edukację dzieci w wieku 3-5 lat.

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym jest najbardziej skutecznym sposobem wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych dzieci. Dlatego przedszkole, zwłaszcza małe przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie rodziców, winno być najważniejszym elementem zarówno polityki edukacyjnej, jak i polityki prorodzinnej państwa.

We wszystkich krajach europejskich edukacji przedszkolnej poświęca się bardzo wiele uwagi. Reformy edukacyjne rozpoczynane są od dzieci najmłodszych. Tymczasem żadna z reform przeprowadzanych w Polsce nie uwzględniła potrzeb małych dzieci. Choć w ostatnich latach sytuacja w edukacji przedszkolnej poprawiła się dzięki środkom z Unii Europejskiej i wysiłkom wielu samorządów, to jest ona daleka od zadowalającej. Nadal 40 % dzieci ze środowisk wiejskich nie uczestniczy w żadnych zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. To najczęściej dzieci z małych wsi i najbiedniejszych środowisk, także popegeerowskich, które najbardziej potrzebują edukacji przedszkolnej. Obecnie, wobec pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów wiejskich, placówki edukacji przedszkolnej są zagrożone likwidacją. Winna jest polityka edukacyjna państwa, zarówno prawo dyskryminujące nauczycielki przedszkolne, jak i brak subwencji oświatowej na dzieci w wieku 3-5 lat.

Dlatego prosimy o dopisanie do wniosków z XIX Kongresu Gmin Wiejskich wniosku o wprowadzenie subwencji oświatowej na edukację dzieci w wieku 3-5 lat.

 

W imieniu Zarządu

Małgorzata Lewandowska, Prezes Zarządu

Alina Kozińska-Bałdyga, Wiceprezes Zarządu