Wariant czwarty?

W reakcji na zapowiedzi MEN o powrocie do edukacji w trybie „normalnym”, pojawiają się nowe propozycje. Oto jedna z nich:

Bańki edukacyjne

Pomysł podał dyrektor Jarosław Pytlak i zamierza wdrożyć ten tryb w kierowanej przez siebie szkole STO na warszawskim Bemowie Opisał go w blogu WOKÓŁ SZKOŁY . Chodzi o organizację nauki na terenie szkoły, ale przy minimalizowaniu zasięgu kontaktów między uczestnikami procesu. Jak pisze autor, „potencjalne naruszenie przepisów nie jest wielkie. Podstawa programowa przewiduje możliwość pracy uczniów metodą projektów, także interdyscyplinarnych, nad którymi opiekę sprawować może jeden nauczyciel. Zapis ten nie ma dobrego odzwierciedlenia w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, które narzuca sztywny podział zajęć na przedmioty (prowadzone, na mocy jeszcze innego przepisu, przez nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie), określając też liczbę poszczególnych lekcji w wymiarze tygodniowym. Gdyby to zawiesić, dopuszczając poświęcenie nawet całego tygodniowego planu zajęć projektowi, byłoby wszystkim łatwiej. Jednak nawet bez takiej zmiany można sobie poradzić, jeśli wziąć pod uwagę, że prawo dopuszcza doraźne zastępstwa za nauczycieli, którzy z jakichś powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków”.

 

Inicjatywę podjął Wojtek Gawlik (Edu-Klaster), uruchamiając na stronie Naszej Demokracji petycję o zmiany w prawie, które by zniosły formalne ograniczenia stosowania takiego sposobu organizowania nauki szkolnej:

„Chcielibyśmy umożliwić taki rodzaj edukacji, w którym jeden/dwoje nauczycieli prowadzi edukację z daną grupą uczniów przez cały rok. Nauczyciele innych specjalności pełnią funkcje konsultacyjne/wspierające i kontaktują się z tą grupą jedynie w formie zdalnej (zależnie od potrzeb uczniów).

Edukacja jest oparta po pierwsze na prowadzeniu procesu grupowego, czyli tego, czego nam wszystkim w okresie pandemii tak bardzo brakowało. Nauczyciel/e pozostający w dłuższym kontakcie z uczniami ma czas na poznanie dzieci, ich rodziców i na budowanie z nimi relacji. Może poświęcić czas realizacji celów edukacyjnych określonych w preambule do podstawy programowej, która jest spójna dla wszystkich przedmiotów szkolnych.

Treści dla poszczególnych przedmiotów uczniowie realizują metodami projektów interdyscyplinarnych oraz korzystając z narzędzi pracy zdalnej (takich jak np. Khan Academy). Rolą nauczyciela jest w tym przypadku wspieranie dzieci w zakresie rozwoju kompetencji uczenia się, stawiania sobie celów, monitorowania własnej pracy i postępów”.

 

PETYCJĘ można podpisać na stronie NASZA DEMOKRACJA