Uczennice i uczniowie piszą, Ministerstwo odpowiada…

… „uczniom”. Na początku grudnia młodzież maturalna wystosowała do MEiN petycję w sprawie ułatwień maturalnych. Co się dalej zadziało?

Petycję publikowaliśmy na naszej stronie w zakładnie AKTUALNOŚCI: PETYCJA

Autorki i autorzy po długich trzech miesiącach doczekali się odpowiedzi. Merytorycznie niewiele wniosła, poza tradycyjnym dla ogromnej większości urzędowych odpowiedzi wyjaśnianiem, czemu propozycje obywatelskie są do kitu – wyjaśnianie to polega na cytowaniu obszernych fragmentów odnośnych przepisów, choćby pismo dotyczyło właśnie wadliwości tychże przepisów.

Adresatki i adresaci zwrócili uwagę na jeszcze inny aspekt: pomimo, iż podpisującymi były zarówno uczennice (cztery), jak i uczniowie (dwóch), urzędniczka adresuje odpowiedź do „uczniów”:

Szanowna Pani, w związku z Pani, i innych uczniów klas maturalnych, petycją dotyczącą dostosowania egzaminów maturalnych do sytuacji wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2…

Ciekawostkę tę (ale również samą treść odpowiedzi) komentuje jedna z autorek petycji, Anna Maziarska:

Wystosowaliśmy petycję, ponieważ trzecioklasistki i trzecioklasiści liceów oraz czwartoklasistki i czwartoklasiści techników po raz ostatni byli w szkole w październiku 2020 roku. Nie można więc było mówić o żadnej „normalnej” maturze, trzeba było rozpocząć przygotowania do radykalnych zmian formy i cięć w materiale. Niestety MEiN zabrało się do tego na swój sposób, prawie nic ostatecznie nie zmieniając na korzyść uczniów i uczennic. Jako członkinie Rady Konsultacyjnej OSK ds. Edukacji spotkałyśmy się więc zdalnie, żeby przedyskutować zmiany, które faktycznie ułatwiłyby maturzystom i maturzystkom podejście do końcowego egzaminu. Po zebraniu kilkunastu rozsądnych postulatów, ubrałyśmy je w formę petycji, by Ministerstwo było zobowiązane odpowiedzieć w ciągu ustawowych 30 dni [nb. niestety resort potrzebował aż trzech miesięcy na odpowiedź, która w tym stanie rzeczy była przysłowiową „musztardą po obiedzie” – kolejny dowód arogancji i nonszalancji, z jaką urzędy centralne traktują próby obywateli i obywatelek, by podjąć dialog z „władzą” – przyp. red.].  2 grudnia 2020 roku petycja została złożona w Ministerstwie – znajdowały się na niej podpisy czterech dziewczyn i dwóch chłopaków z Rady Konsultacyjnej. Potem zapadła cisza, mijały miesiące, minister ogłosił decyzje, które nie uwzględniały żadnych z naszych propozycji [ośmielamy się wątpić, czy w ogóle do niego dotarły (na odpowiedzi podpisana jest urzędniczka resortu) – przyp. red.]. Nie odpowiedziano nam w formie pisemnej, dopiero przypadkowo znaleźliśmy odpowiedź na stronie ministerstwa. Poza faktem, że zignorowano nasze propozycje, rozpisując się przy tym na dziewięć stron, zaskoczyło mnie, że petycja wg Ministerstwa była petycją „uczniów”. Urzędniczka MEiN postanowiła większości z nas zmienić płeć, zaznaczając, że składającymi byli sami mężczyźni. Było to dosyć ostentacyjne, biorąc pod uwagę, że w każdym zdaniu używałyśmy zarówno feminatywów, jak i podwójnych nazw odpowiadających osobom różnej płci („uczennice i uczniowie”). Tymczasem MEiN sformułowało odpowiedź w sposób zniekształcający tożsamość większości podpisanych pod petycją.

Czy jest to dowód głupoty, ignorancji, a może pośpiechu, w którym próbowano odfajkować ustawowy obowiązek odpowiedzi? Czy też przykład konsekwentnej polityki genderowej a rebours?

Z tym pytaniem zostawiamy wszystkich, szczególnie personel Ministerstwa (z nikłą nadzieją, że zdobędą się na refleksję, tym bardziej, że nie będziemy składać w tej sprawie odrębnej petycji…)

Anna Maziarska

 

Poniżej fragmenty odpowiedzi MEiN:

Ponieważ zarówno tegoroczni ósmoklasiści, jak i maturzyści w 2019 r. doświadczyli skutków ogólnopolskiego strajku nauczycieli, a wiosną i jesienią 2020 r. oraz zimą 2020/2021 r. uczestniczą w zdalnym nauczaniu, Minister Edukacji i Nauki zdecydował o ograniczeniu zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i przeprowadzeniu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na podstawie wymagań egzaminacyjnych, mających zastosowanie wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021. Przy Ministrze Edukacji i Nauki powołane zostały zespoły, które pracowały nad przygotowaniem wymagań egzaminacyjnych na tegoroczny egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty. W ich skład weszło 77 ekspertów w zakresie każdego z przedmiotów, z których przeprowadzane są egzaminy. W celu opracowania dokumentu w sposób uwzględniający różnorodność perspektyw, w każdym zespole przedmiotowym pracował: a) nauczyciel praktyk, kształcący na poziomie szkoły właściwej dla danego egzaminu (podstawowej – w przypadku egzaminu ósmoklasisty, ponadpodstawowej – w przypadku egzaminu maturalnego); tam, gdzie to możliwe, w pracach zespołu uczestniczył również nauczyciel z poziomu – odpowiednio – niższego lub wyższego; b) pracownik szkoły wyższej, specjalizujący się w danej dziedzinie wiedzy, z doświadczeniem w tworzeniu podstaw programowych/zadań egzaminacyjnych / materiałów dydaktycznych /specjalista dydaktyk; c) ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie danego przedmiotu egzaminacyjnego.

Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie i geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów była przygotowana – wyłącznie na rok szkolny 2020/2021 – propozycja wymagań egzaminacyjnych. Przygotowany przez zespół ekspertów projekt propozycji wymagań egzaminacyjnych został 20 listopada 2020 r. zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa – do konsultacji publicznych. W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani przysyłając uwagi za pośrednictwem elektronicznego formularza. Wszystkie przesłane opinie (około 2,5 tys.) zostały przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac analizowały je i, w przypadku uznania zasadności, modyfikowały projekt.  [żadnych modyfikacji nie było! – przyp. red].

Wszystkie działania dotyczące organizacji egzaminów są podejmowane stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej i rekomendacji organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Przed egzaminami w 2022 r. Ministerstwo oceni czy – ze względu na realizację przez uczniów przystępujących do egzaminu części kształcenia w formie zdalnej i w zależności od okresu realizacji kształcenia w tej formie – konieczne jest dokonywanie korekt dotyczących zakresu tego egzaminu i poinformuje o tym ze stosownym wyprzedzeniem. Ograniczony zakres wymagań egzaminacyjnych dotyczy bowiem, jak wskazano wyżej, wyłącznie egzaminów przeprowadzanych w 2021 r.

 Z poważaniem Katarzyna Koszewska Dyrektor / – podpisany cyfrowo/