POPIERAMY STRAJKI NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Uznajemy, że obywatele i obywatelki oraz nauczyciele mają prawo do wyrażenia protestu w formie strajku, skoro ich głos, sprzeciw ani autentyczna chęć włączenia się w działania w reformę edukacji, nie zostały wysłuchane.

Popieramy strajk rodziców 10 dnia każdego miesiąca i strajk nauczycieli 31 marca

Ruch „Obywatele dla edukacji” aktywnie włączał się się w monitoring reformy edukacji i nagłaśnianie nieprawidłowości w stanowieniu nowych ram prawnych w polskim szkolnictwie. Zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na brak konsultacji z odbiorcami oferty edukacyjnej (nauczycielami, uczniami, rodzicami), wskazywaliśmy na pozorność zmian (zmiana struktury zamiast diagnozy problemu i jego rozwiązania), podkreślaliśmy jakie obszary funkcjonowania polskiej szkoły wymagają zmian – to zresztą, niezależnie od wprowadzenia reformy, kontynuujemy.

Zmiana polskiego systemu szkolnictwa dokonuje się wobec rosnącego oporu środowiska ekspertów, rodziców, nauczycieli i uczniów. Rozumiemy, że autorzy reformy mogą mieć inne zdanie, pomysły, wizje co do polskiej edukacji, oczekujemy jednak, że przeciwne i konstruktywne stanowiska zostaną przez nich wysłuchane i wzięte pod uwagę.

Ruch społeczny „Obywatele dla edukacji” ponad rok temu skierował do MEN pismo z prośbą o spotkanie w sprawie celów i przebiegu reformy, do dziś dnia nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z resortu w tej sprawie. Nasz głos także nie został wysłuchany.

Przyłączając się do poparcia strajku będziemy – jako ruch zrzeszający organizacje o profilu edukacyjnym – przedstawiać postulaty na rzecz dobrej, skutecznej, odpowiadającej wyzwaniom współczesności edukacji.

Obywatele dla edukacji