LEGIONOWO TWORZY LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO

To była ostatnia debata zorganizowania w ramach projektu Plan dla Edukacji. Jak wszystkie poprzednie, inspirowała do zgłaszania ciekawych propozycji działań.

Uczestnicy debaty, która odbyła się 24 października 2018 r w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, gromadząc przedstawicieli uczniów, rodziców, doradców zawodowych, nauczycieli i dyrektorów, pracodawców i przedstawicieli organu prowadzącego, w pierwszej rundzie dyskutowali nad pytaniami:

Jakie działania powinien podejmować doradca zawodowy, by „przydać się” uczniom/uczennicom?

Czy dobrze jest, by doradcą zawodowym była osoba, która jest jednocześnie nauczycielem przedmiotowym, czy lepsza byłaby konsultacja z zewnątrz szkoły?

W jaki sposób) doradca zawodowy powinien współpracować z rodzicami?

Jakie mogą być dobre modele współpracy doradcy z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych?

Jaką rolę w koordynacji pracy doradców zawodowych i pracodawców może pełnić organ prowadzący?

W drugiej rundzie uczestnicy zjednoczyli siły, by wypracować projekt programu, którego wdrożenie powinno służyć podwyższaniu jakości doradztwa zawodowego w regionie. Proponują realizowanie następujących postulatów:

 1. Uruchomienie zewnętrznej sieci doradztwa zawodowego przez Powiatową Izbę Gospodarczą we współpracy z Cechem;
 2. Realizowanie przez lokalnych przedsiębiorców lekcji otwartych w ramach współpracy ze szkołami
 3. Organizowanie spotkań uczniów i rodziców z doradcą zatrudnionym w powiecie
 4. Wypracowanie ścieżki łatwego kontaktu z doradcą zewnętrznym
 5. Organizowanie warsztatów, spotkań i konsultacji w dążeniu do zacieśnienia kontaktu między pracodawcami, szkołami i organami prowadzącymi
 6. Lepsze dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do rynku potrzeb (lokalnych)
 7. Unowocześnienie Cechu i OHP w Legionowie
 8. Powołanie grupy roboczej łączącej pracodawców urzędy i inne strony zaangażowane: Urząd Miasta, Urząd Gminy, władze Urząd Powiatowy, Cech – w celu uruchomienia Platformy Współpracy, która umożliwiłaby podejmowanie skoordynowanych i celowych działań na poziomie samorządu lokalnego
 9. Wypracowanie funkcjonalnego modelu współpracy szkól zawodowych z Urzędem Pracy i Młodzieżowym Centrum Kariery
 10. Efektywniejsze pozyskiwanie przez istniejącą już w Urzędzie Powiatowym komórkę dotacji unijnych lub z innych źródeł dla szkół i pracodawców
 11. Finansowanie inicjatyw szkolnych i międzyszkolnych (wspólne warsztaty, projekty)
 12. Dofinansowanie w celu stworzenia we wszystkich szkołach etatu dla doradcy zawodowego
 13. Wydzielenie oddzielnych pomieszczeń dla doradcy zawodowego w szkołach
 14. Zwiększenie dofinansowanie na program doradztwa zawodowego, by możliwe było zwiększenie liczby godzin pracy doradcy z uczniami i rodzicami
 15. Wdrożenie działań promujących kształcenie zawodowe w ostatnich klasach szkół podstawowych (spotkania z pracodawcami)
 16. Uruchomienie szkoleń w zakresie otwierania własnej działalności gospodarczej (filmy instruktażowe)
 17. Zorganizowanie konkursu na projekt własnego „biznesu”
 18. Uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości

Program jest bogaty i ambitny, ale bynajmniej nie „z sufitu”. Ufamy, że wspólna praca nad sformułowaniem tych propozycji da impuls do ich realizacji – zarówno władzom samorządowym i organizacjom wspierającym rynek pracy, jak i szkołom. Mamy nadzieję, że do działania włączą się uczniowie, którzy wczoraj z takim zapałem nad nim pracowali.

 

Zofia Grudzińska (moderatorka)