Nie dla dyktatorskich zmian w edukacji

Radni miasta Sopot przyjęli właśnie rezolucję. „Sprzeciwiamy się”…  Ich głos nie powinien pozostać osamotniony. Mimo wakacji. Czas na działanie!

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji wzywa wszystkie organizacje, którym leży na sercu dobro naszej oświaty, dobro naszych dzieci – nie bądźcie bierni! Napiszcie rezolucję, prześlijcie do władz, do posłów, publikujcie. Zachęcajcie innych.

Mimo wakacji. Mimo dobrej pogody. Poświęćmy godzinę na upublicznienie naszego protestu!

Poniżej tekst rezolucji Rady Miasta Sopot:

Sopot, 27 lipca 2021

Rezolucja Rady Miasta Sopotu
Rada Miasta Sopotu stanowczo sprzeciwia się próbom upartyjnienia systemu edukacji w
Polsce. Jesteśmy przeciwni ograniczaniu autonomii dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców,
uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek
oświatowych.
W wykazie prac legislacyjnych opublikowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje dać kuratorom oświaty – przedstawicielom
administracji centralnej – kompetencje do niemal swobodnego zawieszania bądź odwoływania
dyrektorów szkół! Według projektu ustawy to przedstawiciele kuratoriów będą mieli także
większość głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów. Zapowiadanych
zmian jest więcej, dotyczą również wymaganej zgody kuratora na prowadzone przez
organizacje pozarządowe zajęcia w szkołach, odbierając dyrektorom, nauczycielom i uczniom
oraz radom rodziców możliwość kształtowania oferty edukacyjnej.
Planowane zmiany to zamach na samorządowe szkoły, których prowadzenie jest zadaniem
własnym gmin i powiatów. Szkoły samorządowe zostaną zastąpione szkołami
scentralizowanymi, nauczającymi zgodnie z ideologią jednej partii, przychylnymi władzy
i poddanymi politycznej kontroli.
To rozwiązania szkodliwe dla polskiej edukacji, szkodliwe dla dzieci i młodzieży,
nauczycieli oraz rodziców.
To rozwiązania niezgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości, szanującą podmiotowość
obywateli i ich wspólnot.
Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o zaprzestanie procedowania projektu ustawy o
zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.